Mùa thu Việt Nam | Năm 2020 - Chào Khách(0)

Học guitar (308 -> 307)

0. admin#342 17/10/2020 17:30:50 Các nốt nhạc 3 ngăn đầu: son(1,3) - pha (1,1) - mi
Các nốt nhạc 3 ngăn đầu: son(1,3) - pha (1,1) - mi (1,0) re (2,2) - do (2,1) - si ( 2,0) la (3,2) - son (3,0) pha (4,3) - mi (4,2) - re (4,0) do (5,3) - sì (5,2) - là (5,0) sòn (6,3 ) - phà ( 6,1) - mì (6,0)
1. admin#341 17/10/2020 17:08:08 Kí hiệu: C D E F G A B - ĐỒ RÊ
Kí hiệu: C D E F G A B - ĐỒ RÊ MI PHA SON LA SI -> 1 quãng 7 nốt __________ - Tất cả các nốt chênh nhau 1 cung, trừ mi đến pha, si đến đô nửa cung. - Trong guitar 1 cung tương ứng 2 phím đàn, nửa cung tương ứng 1 phím.
2. admin#340 17/10/2020 16:57:57 Kí hiệu các dây: Dây 6: Mi - E Dây 5: La -
Kí hiệu các dây: Dây 6: Mi - E Dây 5: La - A Dây 4: Rê - D Dây 3: Son - G Dây 2: Si - B Dây 1: Mi - E -> 2 dây E cách nhau 2 quãng
3. admin#311 29/09/2020 07:07:18 $time
29-09-2020 07:07:18
4. admin#309 28/09/2020 21:43:21 Kết thúc buổi luyện ngón, lướt fb chút rồi đi ngủ
Kết thúc buổi luyện ngón, lướt fb chút rồi đi ngủ thôi $time