Mùa thu Việt Nam | Năm 2020 - Chào Khách(0)

Project Kinemaster (347 -> 346)

0. Moon#369 05/11/2020 07:56:27 Thông tin project "Romantic" - Teamplate Kinemaster
Link download: https://drive.google.com/file/d/1--qszr6tcL40DqvPBoHfOmG9vhOvlb67/view?usp=sharing HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

- Bước 1: Tải về file 'Zip-Romantic.zip', giải nén tập tin này, bạn sẽ thấy thư mục "Romantic" và tập tin "Romantic - M2s.kmproject".

- Bước 2:
  + Di chuyển thư mục "Elegant" vào thư mục Kinemaster có sẵn trên điện thoại.
  + Di chuyển tập tin 'Romantic - M2s.kmproject' vào thư mục Kinemaster\Project (nó nằm bên trong thư mục Kinemaster )
  -> Mở ứng dụng Kinemaster lên, bạn sẽ thấy xuất hiện dự án mới. Để thay ảnh của bạn vào, xem hướng dẫn bước 3.

- Bước 3:
  + Đổi tên 16 hình ảnh mà bạn muốn thay theo thứ tự "1.png" đến "16.png" .
  + Vào thư mục "Kinemaster\Elegant\Index", xóa tất cả hình ảnh có sẵn bên trong đi.
  + Di chuyển 16 hình ảnh mà bạn đã đổi tên vào thư mục Index
  -> Mở ứng dụng Kinemaster lên, nhấn vào dự án mới. bạn sẽ thấy ảnh đã được thay đổi.

- Xuất video và chỉnh sửa theo ý mình. Chúc bạn thành công.
TÁC GIẢ VÀ NGUỒN

- Author: Nguyễn Hiếu (Moon)
- Photo: Pexels.Com
  + Slide: 16
  + Width x Height: 1920 x 1080 | 16x9
  + Timeline: 03:20
  + Music: The Romantic (just mary)
  + Creater 28/10/2020
- Website: Moon2s.Com
- Kinemaster 4.8: http://url.moon2s.com/14.kus
1. Moon#348 22/10/2020 21:44:13 Thông tin project "Elegant" - Teamplate Kinemaster'
Link download: https://drive.google.com/file/d/11rg2hhkhzx_n8T7tQGgdsS0Tdd3i-NNg/view?usp=sharing HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

- Bước 1: Tải về file 'Zip-Elegant.zip', giải nén tập tin này, bạn sẽ thấy thư mục "Elegant" và tập tin "elegant-m2s.kmproject".

- Bước 2:
	+ Di chuyển thư mục "Elegant" vào thư mục Kinemaster có sẵn trên điện thoại.
	+ Di chuyển tập tin 'elegant-m2s.kmproject' vào thư mục Kinemaster\Project (nó nằm bên trong thư mục Kinemaster )
	-> Mở ứng dụng Kinemaster lên, bạn sẽ thấy xuất hiện dự án mới. Để thay ảnh của bạn vào, xem hướng dẫn bước 3.

- Bước 3:
	+ Đổi tên 16 hình ảnh mà bạn muốn thay theo thứ tự "1.png" đến "16.png" .
	+ Vào thư mục "Kinemaster\Elegant\Index", xóa tất cả hình ảnh có sẵn bên trong đi.
	+ Di chuyển 16 hình ảnh mà bạn đã đổi tên vào thư mục Index
	-> Mở ứng dụng Kinemaster lên, nhấn vào dự án mới. bạn sẽ thấy ảnh đã được thay đổi.

- Xuất video và chỉnh sửa theo ý mình. Chúc bạn thành công.
TÁC GIẢ VÀ NGUỒN

- Author: Nguyễn Hiếu (Moon)
- Photo: Pexels.Com
	+ Slide: 16
	+ Width x Height: 1920 x 1080 | 16x9
	+ Timeline: 03:09
	+ Music: Maxi Sonics - Harmony (Alan Walker Style)
	+ Creater 02/10/2020
- Website: Moon2s.Com
- Kinemaster 4.8: http://url.moon2s.com/14.kus