Mùa thu Việt Nam | Năm 2020 - Chào Khách(0)

Web Developer (351 -> 323)

0. admin#401 18/11/2020 07:37:18 Biến $_SERVER trong php
Biến $_SERVER
$_SERVER là một mảng chứa các thông tin do Webserver sinh ra như header, path, location script. Một số thông tin bạn có thể lấy được qua biến này như:

$_SERVER['QUERY_STRING'] trả về chuỗi query trang đang truy cập. (Ví dụ trang truy cập là http://domain.com/?page=news&id=100 - nó trả về là chuỗi query là ?page=news&id=100)
$_SERVER['REQUEST_URI'] trả về URI của trang.
$_SERVER['HTTP_HOST'] trả về Host của trang, ví dụ moon2s.com .
$_SERVER['HTTP_REFERER'] nếu có thì nó là trang dẫn user agent chuyển đến trang hiện tại, ví dụ trang chứa Link mà người dùng bấm vào để đến trang hiện tại. (Có thể dùng cái này để biết người dùng vào website qua google search với những từ khóa nào)
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] trả về đường dẫn của file script php hiện tại.
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] trả về phương thức nào truy vấn đến Server như POST, GET, HEAD, PUT
$_SERVER['REQUEST_TIME'] trả về giá trị thời gian timestamp là lúc bắt đầu yêu cầu được gửi đến Server
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] lấy User-Agent là header của yêu cầu gửi đến, qua cái này có thể biết được thông tin như Trình duyệt, Hệ điều hành, Thiết bị ... đang truy cập
$_SERVER['REQUEST_TIME'] trả về giá trị thời gian timestamp là lúc bắt đầu yêu cầu được gửi đến Server
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] Lấy IP đang truy cập trang.
1. ADMIN#357 25/10/2020 13:57:35 Chap 2
Step 2: Build interfaces using html and css. Create a "demo" folder to contain the files created in this step. + 1. Create a file named template.html Use Html to create an interface consisting of 3 parts: Header, Body page, Footer
template.html
	<!DOCTYPE html>
	<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<title>Site title</title>
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="">
	</head>
	<body>
	<!-- Header -->
	<header>
		<div id="logo">Logo</div>
		<div class="menu">
			<a href="/">Home</a>
			<a href="#">Link 1</a>
			<a href="#">Link 2</a>
			<a href="#">...</a>
		</div>
	</header>
	<!-- End Header -->

	<!-- Body page -->
	<div id="body-page">
		<div class="big">New Posts</div>
		<div class="post">
			<div class="post-title"><a href="#link post 1"> Post Name 1</a></div>
			<p>Aticle description, Up to 300 characters. </p>
		</div>
		<div class="post">
			<div class="post-title"><a href="#link post 2"> Post Name 2</a></div>
			<p>Aticle description, Up to 300 characters. </p>
		</div>
		<div class="post">
			<div class="post-title"><a href="#link post 3"> Post Name 3</a></div>
			<p>Aticle description, Up to 300 characters. </p>
		</div>
		<div class="post">
			<div class="post-title"><a href="#link post 4"> Post Name 4</a></div>
			<p>Aticle description, Up to 300 characters. </p>
		</div>

		<div class="big">Category</div>
		<a href="#link" class="cat">Story</a>
		<a href="#link" class="cat">Game</a>
		<a href="#link">App</a>
		<a href="#link">...</a>
	</div>
	<!-- End Body page -->
	<footer>
		<p>Copyright © 2020</p>
	</footer>
	<!-- Footer -->
	<!-- End Footer -->
	</body>
	</html>

	
*Open the path: domain/demo/template.html (domain: Your domain name, for example x.moon2s.com) you will see the results as shown below:

moon2s.com
2. admin#354 24/10/2020 09:56:42 Chap 1
Step 1: - List out the functions of the website
	+ Login.
	+ Add, edit, delete articles / categories.
Step 2: - Build website interface by html and css.
 Note:   Available interfaces can be found on the network.
moon2s.com
Step 3: 1. Write the following functions in php. Each function will create a corresponding php file in .php format.
	+ Connect to Mysql database (config.php)
	+ Login (login.php)
	+ Add posts / categories (add.php)
	+ Delete posts / categories (delete.php)
	+ Edit posts / categories (edit.php)